WELKOMKINDEREN NASCHOOLSE SPORTVOLWASSENEN SPORT OP MAATINSCHRIJVEN & INLOGGENOVER SPORT'SCOOLCONTACT

Inschrijven & Inloggen

Naschoolse sport

- Instructie
- Voorwaarden
Naschoolse sport

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan Naschoolse sport

Door inschrijving verklaart een deelnemer aan een sportactiviteit van de Stichting Sport'sCool zich akkoord met de hieronder geformuleerde voorwaarden:

algemene voorwaarden (voor deelname aan alle sportactiviteiten)

 1. De deelnemer schrijft zich in voor één of meerdere sportactiviteiten van de Stichting Sport'sCool voor een vastgestelde periode
   
 2. De inschrijving van de deelnemer geldt voor slechts één periode en is onherroepelijkIndien de deelnemer zich voor volgende periodes wil inschrijven, dient hij zich telkens opnieuw hiervoor in te schrijven.
   
 3. De deelnemer verplicht zich een eigen bijdrage te betalen aan de Stichting Sport'sCool die via automatische incasso geïnd wordt aan het begin van de periode. Deze eigen bijdrage kan alleen in geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur van Sport'sCoolworden gerestitueerd.
   
 4. Het bestuur van Sport'sCool bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor een reeks sportactiviteiten in een bepaalde periode. De hoogte wordt vermeld bij de inschrijving waarvoor de deelnemer zich akkoord verklaart
   
 5. Indien de omvang van de sportgroep dit mogelijk maakt, kan een deelnemer zich ook na de start van een periode nog inschrijven voor de lopende periode. Dit is mogelijk tot halverwege de lopende periode. Ook bij na-inschrijving dient de volledige eigen bijdrage betaald te worden.
   
 6. Deelnemers dienen zich tijdens de trainings- en overige activiteiten te gedragen volgens de normen van goed sportgedrag. De trainers hebben het recht om de deelnemers daarop aan te spreken, hen en (eventueel) hun ouders te waarschuwen bij wangedrag en in het uiterste geval de toegang tot de trainingen te ontzeggen in geval voor voortdurend wangedrag, zulks ter beoordeling van de trainer.

 7. Deelnemers dienen zichzelf te verzekeren voor ongevallen tijdens de sportactiviteit. De trainers zijn door Sport'sCool verzekerd tegen aansprakelijkheid.  

specifieke voorwaarden (voor deelname aan naschoolse sportprogramma voor leerlingen basisonderwijs)

 1. Sport'sCool behoudt zich het recht voor om een aangeboden sportactiviteit te annuleren, indien het aantal inschrijvingen voor deze activiteit te laag is. In een dergelijk geval wordt geen eigen bijdrage geïnd bij degenen die ingeschreven hebben. Daarnaast tracht Sport'sCool een alternatief te bieden in een vervangende sportactiviteit. Indien de deelnemer hiermee akkoord gaat, wordt de eigen bijdrage alsnog geïncasseerd.
   
 2. Anders dan in een kinderopvangsituatie is de deelnemer, in casu zijn ouders, zelf verantwoordelijk voor zijn vervoer vanuit zijn school naar de sportaccommodatie waar de sportactiviteit van Sport'sCool plaatsvindt. In een aantal gevallen zal de school van de deelnemer of Sport'sCool hierin ondersteuning bieden. 

Sport'sCool Promotiefilm